Thực hiện Công văn số 345-CV/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy Khánh Sơn về iệc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội và Công văn số 352-CV/HU ngày 12/7/2021 của Huyện ủy Khánh Sơn về việc triển khai thực hiện Kết luận 41-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1743/SGDĐT-VP ngày 12/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Công văn 1888/UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện triển khai Công văn 6212/UBND-KGVX của UBND tỉnh, Công văn 1894/UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện triển khai Kết luận 41-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện như sau: 

1. Các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương; cũng như của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covd-19 và của Sở Giáo dục và Đào tạo; nhất là Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công điện 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện, của ngành đã triển khai. 

2. Tích cực, đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo không để công việc của đơn vị bị ách tắc, tồn đọng. 

3. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 5K. Trường hợp phát hiện đơn vị có trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, nhất là để xảy ra tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, khai báo không trung thực làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng,… sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu đơn vị đó. 

4. Hiệu trưởng các trường quản lý chặt chẽ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý, nhắc nhở viên chức của mình phải thực hiện đầy đủ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị về từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 2 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và từ các địa phương khác về Khánh Sơn trong dịp nghỉ hè. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 41-KL/TU ngày 11/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)