Thông tin Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố được cập nhật trên Trang thông tin điện tử “Thông tin dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa”tại địa chỉ: https://ncov.khanhhoa.gov.vn/vi/ban-can-biet/duong-day-nong-tiep-nhan-thong-tinphan-anh-kien-nghi-tren-dia-ban-huyen-thi-xa-thanh-pho